Etický kodex  stanovuje základní pravidla chování a jednání pracovníků TyfloCentra Olomouc, o.p.s při poskytování sociálních služeb zrakově postiženým lidem. 

Posláním TyfloCentra Olomouc je podporovat osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v aktivním přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost.

Etický kodex  je jako součást vnitřních norem pro každého pracovníka závazný a dodržování jednotlivých zásad patří k základním povinnostem pracovníků.

ETICKÉ ZÁSADY OBECNÉ:

 • Poskytování služeb je založeno na dodržování hodnot demokracie a lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv spojených národů a Úmluvě o právech dítěte.
 • Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka a jeho právo na seberealizaci.
 • Pracovník v rámci své odbornosti a možnosti nabízí veškeré služby, které  TC poskytuje.
 • Pracovník zabezpečuje služby na profesionální úrovni a při jejich poskytování neupřednostňuje své vlastní osobní zájmy.
 • Pracovník se zavazuje zachovat o důvěrných informacích, se kterými přijde v organizaci do kontaktu, mlčenlivost a nesdělí je ani neumožní k nim přístup třetím osobám nebo je nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

VE VZTAHU KE KLIENTOVI:

 • Pracovník podporuje soběstačnost, nezávislost klientů a respektuje rozdíly a potřeby každého člověka s vědomím ochrany před sociálním vyloučením a usiluje o dosažení maximálního začlenění a integrace do společnosti.
 • Pracovník vede klienty k maximální odpovědnosti a participaci na řešení svých problémů.
 • Pracovník poskytuje služby v náležité kvalitě. Chová se ke klientům  se zdvořilostí a úctou. Přistupují ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, empatií, trpělivostí a reaguje pozitivně na jeho oprávněné potřeby.
 • Pracovník respektuje specifické požadavky vyplývající z klientova postižení.
 • Pracovník poskytuje uživateli všestranně odbornou péči v souladu s jeho potřebami a cílem služeb a respektuje jeho osobní práva a svobody a žádnou formou jej nediskriminuje.
 • Pracovník chrání právo klienta na soukromí, zachovává mlčenlivost a důvěrnost vůči sdělením od klienta.
 • Pracovník podporuje rozvoj vědomostí, znalostí a dovedností klientů v rozsahu poskytovaných služeb. Pomáhá klientovi také v jiných záležitostech v dosahu jeho kompetenci a v návaznosti na lidské zdroje.
 • Pracovník podporuje, koriguje a motivuje klienta k samostatnému řešení problémů.

VE VZTAHU KE SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI:

 • Pracovník aktivně přispívá kritikou, náměty, návrhy k řešení problémů a celkové koncepci organizace.
 • Pracovník zodpovědně, řádně a včas plnění úkoly a povinnosti vyplývající z pracovní náplně a Statutu organizace.
 • Pracovník je loajální a má pozitivní vztah k zaměstnavatelské organizaci.
 • Pracovník se aktivně podílí na sociální politice organizace (zejména tvorba Standardů kvality sociálních služeb).

VE VZTAHU KE SVÝM KOLEGŮM:

 • Pracovník respektuje pokyny svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků. Využívá znalostí a zkušeností svých kolegů.
 • Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.
 • Pracovník respektuje názory a postoje kolegů a využívá možnosti týmové spolupráce.
 • Pracovník informuje své kolegy o novinkách, kontaktech a změnách týkajících se oboru.
 • Pracovník ke své práci přistupuje multidisciplinárně.
 • Pracovník komunikuje s kolegy s ohledem na jejich zrakové postižení.

VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ A ODBORNOSTI:

 • Pracovník plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci. Za svou práci nese plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší. Usiluje o zvyšování odborné úrovně.
 • Pracovník uplatňuje nové metody a přístupy v praxi. Usiluje o celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání formou účasti na odborných seminářích, konferencích, školeních apod.
 • Pracovník bezprostředně předává Informace důležité a prospěšné pro organizaci svým nadřízeným a ostatním pracovníkům.
 • Pracovník spolupracuje s dobrovolníky v rozsahu stanoveném v Pravidlech práce s dobrovolníky a v zákoně o dobrovolnictví.

VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI:

 • Pracovník usiluje o osvětu v široké veřejnosti. Dbá na šíření dobrého jména organizace a podněcuje zavádění změn v zákonech vycházeje z praktických zkušeností a kontaktů s uživateli.
 • Pracovník navrhuje a podporuje změny životních podmínek v dané kultuře společnosti (úpravy prostředí, přístup k informacím).