GDPR

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.,

 

IČ 25862294 se sídlem I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společnosti vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 121 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: info@tyflocentrum-ol.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Hlavním úkolem správce je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jako poskytovatel sociálních služeb zpracováváme osobní údaje následujících subjektů údajů:

 1. zájemců o poskytování sociální služby, a to: jméno, příjmení, kontakt (telefon,  e- mail) za účelem objednání ke konzultaci a vedení evidence zájemců o sociální službu,
 2. klientů sociálních služeb,
 3. uchazečů o zaměstnání a uchazečů o dobrovolnickou činnost – osobní údaje jsou získávány od samotných subjektů údajů, kdy uchazeč o zaměstnání, dobrovolnickou činnost sám o sobě údaje sděluje,
 4. zaměstnanců za účelem plnění zákonných povinností zaměstnavatele za účelem zpracování mezd a provádění příslušných daňových odvodů a odvodů do systémů sociálního a zdravotního pojištění, za účelem vedení osobních spisů,
 5. dobrovolníků: jméno, příjmení, kontakt (email, telefonní číslo), datum narození, adresa bydliště, profese a vzdělání, dovednosti, oblasti zájmu a zapojení dobrovolníka za účelem smluvního vztahu a plnění oprávněných zájmů správce
 6. sponzorů, dárců
 7. Ochrana osobních údajů na našich webových stránkách.

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:

 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů (jestliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je),
 • omezení zpracování osobních údajů (jestliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů),
 • přenositelnost údajů (na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení  GDPR.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami nás kontaktujte na e-mailovou adresu info@tyflocentrum-ol.cz

Vaším právem je také obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.

 

V Olomouci dne 25. 5. 2018