Klienti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – GDPR

 Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování sociálních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout sociální služby.

 Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci poskytování služby a uzavření smlouvy jsou shromažďovány identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby). Dále mohou být shromažďovány a zpracovávány také citlivé údaje o zdravotním stavu, rodinných a sociálních poměrech klienta. Účelem zpracování těchto údajů je vedení spisové dokumentace klienta, vnitřní kontrola poskytování služby s ohledem na interní metodické postupy a naplňování standardů kvality sociálních služeb.

Osobní a citlivé údaje zájemců o poskytování sociální služby jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. A vyhlášky č. 505/2006 Sb.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.