NÁCVIK TRASY – PROFESNÍ PŘÍPRAVA A PRAXE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

 

Název projektu:

Nácvik trasy – profesní příprava a praxe zrakově postižených v Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/00022298

Cílová skupina projektu: Osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace, především osoby s těžkým zrakovým postižením

Působnost projektu: Olomoucký kraj

Doba realizace projektu: 1.11. 2016 – 31.10. 2018

Cíl projektu:

Cílem projektu je „nácvik trasy do práce“- podpora a posílení pracovní integrace osob s těžkým zrakovým postižením, tedy osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Výstupy projektu:

Všichni účastníci projektu v rámci motivačního a poradenského programu získají informace, zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné pro návrat na trh práce.

Dostanou možnost bezplatně se naučit ovládat náročnou kompenzační pomůcku potřebnou k výkonu práce, získají pracovní zkušenost v rámci nově vytvořených pracovních míst, která dávají příležitost vydržet v pracovním procesu déle než 3 měsíce, což bývá zkušební doba na volném trhu práce – možnost zapojit se do prac. procesu pomalejším tempem s prvopočáteční asistencí.

Dále se jedná o  systematickou podporu při nácviku pracovních dovedností minimálně 12 osobám (NVPM) a osobám na volném trhu práce.