Návštěvní řád

 • Tento návštěvní řád definuje vztahy mezi TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. (dále jen „TC“), včetně regionálních středisek, a jeho návštěvníky. Návštěvníkem TC se rozumí uživatel nebo jakákoli jiná osoba, jejíž přítomnost souvisí s činností TC.
 • Navštívit TC je možno po předchozí domluvě s pracovníkem (v rámci jeho pracovní doby) a na předem domluvený kurz/skupinovou aktivitu. Návštěvu TC ve zveřejněných návštěvních hodinách konkrétní dané služby, není potřeba domlouvat předem.
 • Po příchodu návštěvníka mu bude ze strany TC bez zbytečného odkladu věnována náležitá pozornost.
 • TC umožní návštěvníkovi používat
  • Olomouc, Přerov: společenskou místnost, přilehlé chodby a sociální zařízení
  • Prostějov: společenskou místnost, která je součástí kanceláře pracovnice, a sociální zařízení
  • Šumperk: společenskou místnost a sociální zařízení
 • Při poskytování sociálních služeb zajistí TC návštěvníkovi vyhovující prostředí.
 • Návštěvník je povinen v prostorách TC dodržovat zásady společenského chování, udržovat čistotu a pořádek, především s ohledem na bezpečný pohyb osob s těžkým zrakovým postižením.
 • Do prostor TC je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Zakázáno je také kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek v prostorách TC.
 • Návštěvník nesmí vstupovat do kuchyňky nebo místa určeného pro chystání drobného občerstvení bez souhlasu pracovníka TC.
 • Návštěvník nesmí v prostorách TC bez souhlasu odpovědného pracovníka TC přemisťovat nábytek a jakkoliv manipulovat s elektrickou či jinou sítí. Tím se rozumí i připojování vlastních elektrických spotřebičů a přístrojů.
 • Do učeben a kanceláří může návštěvník vstoupit jen v přítomnosti pracovníka TC a zůstat zde sám smí pouze s jeho souhlasem.
 • Zapůjčení majetku TC (tím se myslí především pomůcky) uživateli je možné výhradně se souhlasem příslušného vedoucího pracovníka TC. V případě zapůjčení na delší dobu je nutno navíc uzavřít Smlouvu o výpůjčce.
 • Pokud má návštěvník vodicího psa nebo jiné zvíře, zodpovídá za jeho chování a nesmí je nechat nekontrolovaně pohybovat v prostorách TC.
 • V případě ohrožení je návštěvník povinen dbát pokynů odpovědného pracovníka TC.
 • Za škody prokazatelně zaviněné TC na majetku a zdraví návštěvníka odpovídá TC v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Ustanovení věty první platí obdobně i pro škody na majetku TC prokazatelně zaviněné návštěvníkem.
 • Svá přání, náměty a připomínky mohou návštěvníci anonymně vkládat do schránky důvěry, která je umístěna u dveří do budovy, kde spolu s TyfloCentrem sídlí i Tyfloservis a SONS, a u vstupních dveří do kanceláří TC vedení a dále u dveří na středisku Šumperk, Prostějov, Přerov. Pravidla pro podávání stížností upravuje samostatný, veřejně přístupný dokument.
 • Porušení tohoto řádu a spory související s jeho dodržováním řeší odpovědný pracovník TC.

Tento řád nabývá účinnosti k 1. 5. 2002

Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2020

Schválila: Mgr. Věra Bartošová, ředitelka OPS