STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 2024, PODPORA SLUŽEB TYFLOCENTRA OLOMOUC, O.P.S.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na podporu sociálně aktivizační služby, jejímž posláním je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplného využití volného času podporujeme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.

Jde zejména o:

 • výuku speciálních programů, které zpřístupňují práci s PC
 • vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity
 • vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.

Cílová skupina:

Osoby s různým stupněm zrakového postižení, tj. nevidomí, osoby se zbytky zraku a slabozrací, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku a jsou starší 15 let.

 • Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
 • Částka: 190 000 Kč

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

Logo statutární město Olomouc

Cílem projektu je podpora a posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 • Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
 • Částka:    115 000 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

 • Informovat o problematice zrakově postižených.
 • Provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 • Informovat o náročných kompenzačních pomůckách a možnosti zácviku s nimi.
 • Poskytovat pracovně právní informace.
 • Doporučovat vhodné náročné kompenzační pomůcky.
 • Informovat o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
 • Zprostředkovávat jiné služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a návazné služby.
 • Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
 • Částka: 80 000 Kč

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

logo města Olomouce

Doplňkové služby zahrnují:

 • Odstraňování informačních bariér:

Zpřístupňování informací zrakově postiženým digitální formou prostřednictvím krátkých textových zpráv (MajExtraLine) zasílaných emailem. Zprávy ve zkrácené podobě jsou zasílány také formou SMS informačních zpráv přímo na mobilní telefon.

 • Technickou podporu klientům:

Poskytování odborné technické podpory pro uživatele náročných elektronických kompenzačních pomůcek. Jedná se o speciálně zpřístupněná PC a další digitální zařízení.

 • Půjčovnu kompenzačních pomůcek:

Zapůjčení náročných elektronických kompenzačních pomůcek, a tím zajištění možnosti jejich využívání osobami s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o půjčovnu kompenzačních pomůcek, zde jsou klientům k dispozici k zapůjčení speciální zpřístupněná PC a další digitální zařízení.

 • Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
 • Částka: 80 000 Kč

VYTVÁŘENÍ BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE

 logo města Olomouce

Nevidomé a slabozraké budeme průběžně informovat o výskytu bariér, měnícím se prostředí, rozkopávkách, uzavírkách, výlukách, průběhu rekonstrukcí a nových výstaveb, upozorňovat na alternativní možnosti pěších tras, případně nové možnosti využití bezbariérových prvků. 

Na podněty klientů, kteří se po Olomouci pohybují samostatně, budeme řešit jejich bariéry, zejména zajišťovat odstranění překážek na pozemních komunikacích a budovách určených veřejnosti, kontrolovat funkčnost a  zajišťovat opravy poruch akustických prvků a technických zařízení, kterých přibývá, více se využívají a dlouhodobým provozem se vyskytují častější závady, a také obtíže při cestování veřejnou dopravou. Klienti budou mít možnost projednávání osobních bariér přímo v terénu s uplatněním individuálního přístupu s přihlédnutím na varianty technických řešení k jejich spokojenosti.

 • Realizace: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
 • Částka: 40 000 Kč