NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. Tento návštěvní řád definuje vztahy mezi TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. (dále jen „TC“) a jeho návštěvníky. Návštěvníkem TC se rozumí klient nebo jakákoli jiná osoba, jejíž přítomnost souvisí s činností TC.
 2. Navštívit TC je možno v kterýkoli den po dohodě s příslušným pracovníkem TC mezi 8:00 – 15:30. Návštěvu TC ve zveřejněných návštěvních hodinách konkrétní dané služby, není potřeba domlouvat předem.
 3. Po příchodu návštěvníka mu bude ze strany TC bez zbytečného odkladu věnována náležitá pozornost.
 4. TC umožní návštěvníkovi používat společenskou místnost, přilehlé chodby a sociální zařízení.
 5. Při poskytování sociálních služeb zajistí TC návštěvníkovi vyhovující prostředí.
 6. Návštěvník je povinen v prostorách TC dodržovat zásady společenského chování, udržovat čistotu a pořádek, především s ohledem na bezpečný pohyb těžce zrakově postižených osob.
 7. Do prostor TC je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Zakázáno je také kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek v prostorách TC.
 8. Návštěvník nesmí vstupovat do kuchyňky bez souhlasu pracovníka TC.
 9. Návštěvník nesmí v prostorách TC bez souhlasu odpovědného pracovníka TC přemisťovat nábytek a jakkoliv manipulovat s elektrickou či jinou sítí. Tím se rozumí i připojování vlastních elektrických spotřebičů a přístrojů.
 10. Do učeben a kanceláří může návštěvník vstoupit jen v přítomnosti pracovníka TC a zůstat zde sám smí pouze s jeho souhlasem.
 11. Zapůjčení majetku TC (tím se myslí především pomůcky) klientovi je možné výhradně se souhlasem příslušného vedoucího pracovníka TC. V případě zapůjčení na delší dobu je nutno navíc uzavřít Smlouvu o výpůjčce.
 12. Pokud má návštěvník vodicího psa nebo jiné zvíře, zodpovídá za jeho chování a nesmí je nechat nekontrolovaně pohybovat v prostorách TC.
 13. V případě ohrožení je návštěvník povinen dbát pokynů odpovědného pracovníka TC.
 14. Za škody prokazatelně zaviněné TC na majetku a zdraví návštěvníka odpovídá TC v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Ustanovení věty první platí obdobně i pro škody na majetku TC prokazatelně zaviněné návštěvníkem.
 15. Svá přání, náměty a připomínky mohou návštěvníci anonymně vkládat do schránky důvěry, která je umístěna u dveří do Střediska informatiky a digitalizace. Pravidla pro podávání stížností upravuje samostatný, veřejně přístupný dokument.
 16. Porušení tohoto řádu a spory související s jeho dodržováním řeší odpovědný pracovník TC.

Tento řád nabývá účinnosti k 1. 5. 2002
 
Mgr. Petr Zavadil, ředitel OPS

Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2015