STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

1. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na podporu sociálně aktivizační služby v TyfloCentru, jejímž posláním je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplného využití volného času podporujeme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.

Jde zejména o:

 •  výuku speciálních programů, které zpřístupňují práci s PC
 •  vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity
 •  vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.

Cílová skupina:

Osoby s různým stupněm zrakového postižení, tj. nevidomí, osoby se zbytky zraku a slabozrací, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku a jsou starší 15 let.

Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Částka: 90 000 Kč

2. SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

Logo statutární město Olomouc
Cílem projektu je podpora a posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 • Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 • Částka:    100 000 Kč

3. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

logo města Olomouce

 • Informovat o problematice zrakově postižených.
 • Provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 • Informovat o náročných kompenzačních pomůckách a možnosti zácviku s nimi.
 • Poskytovat pracovně právní informace.
 • Doporučovat vhodné náročné kompenzační pomůcky.
 • Informovat o možnostech získávání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
 • Zprostředkovávat jiné služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a návazné služby.

Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Částka: 40 000 Kč

4. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

logo města Olomouce

Cílem projektu je průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně, zajišťování možnosti úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek a odborná technická podpora klientům.

Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Částka: 80 000 Kč

5. VÝROBA RELIÉFNÍCH PLÁNKŮ PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

logo města Olomouce

Projekt je zaměřen na problematiku odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením.

Cílem projektu je výroba dvou reliéfních plánků. První plánek bude zobrazovat okolí areálu sociální firmy Ergones, ve které pracují z větší části nevidomí a slabozrací zaměstnanci, často sem dochází nevidomí a slabozrací klienti v rámci konzultací ohledně náročných elektronických kompenzačních pomůcek. Konají se zde také různé akce pro klienty jako např. pletení z pedigu.

Druhým potřebným plánkem je sídlo TyfloCentra Olomouc  a jeho okolí. Přichází sem velký počet klientů, kteří využívají námi poskytované služby včetně služeb sousedních organizací Tyfloservisu, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Tyflopomůcek.

Oba reliéfní plánky budou sloužit k nácviku trasy.

Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Částka: 40 000 Kč

6. „80% NEVIDOMÝCH NEMÁ PRÁCI, MY TO MĚNÍME“

logo města Olomouce

Více než 80% osob se zrakovým postižením nemá práci. To se snaží změnit právě naše organizace. Ať už poskytováním sociálních služeb nebo v rámci sociální firmy Ergones. Nevidomý či slabozraký se musí naučit znovu komunikovat s okolím, číst a psát za pomoci speciálních kompenzačních pomůcek, naučit se pracovat s počítačem či speciálně upraveným mobilním telefonem. V rámci výuky používáme specializované kompenzační pomůcky, které jsou finančně velmi náročné.

Získané finanční prostředky budou použity na pořízení kompenzační pomůcky a speciálního software pro výuku a práci klientů či našich nevidomých lektorů. Jedná se o Braillský řádek určený pro mobilní telefony a tablety a speciální programové vybavení ZoomText.

Realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Částka: 49 900 Kč