Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji

loga projektu

Název projektu: Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00064
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2015
Celkové náklady v Kč: 107 862 660,00
Výše dotace ESF: 91 683 261,00
Výše dotace ze státního rozpočtu: 16 179 399,00
Podíl Olomouckého kraje: 0,00

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace bylo podepsáno dne 31. 8. 2012.

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence (azylové domy §57 a sociální rehabilitace §70) a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje. Bude kladen důraz zejména na posílení kontrolní činnosti z důvodu akcentování kvality zajištění sociálních služeb, a tím vytvoření podmínek pro zajištění podpory a pomoci okruhu osob za účelem sociální inkluze a prevence sociální exkluze osob na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy pro muže a ženy a azylové domy pro rodiny s dětmi (§57) a sociální rehabilitace (§70).

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
——————–

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
Individuální projekt Olomouckého kraje
Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnatelnosti zrakově postižených v rámci projektu

Ve čtyřech regionálních střediscích TC Olomouc (Přerov, Prostějov, Šumperk, Olomouc) jsou realizovány  činnosti, jejichž posláním je podpořit připravenost těžce zrakově postižených občanů pro běžný trh práce a vyhledat jim vhodné zaměstnání.

Uchazeči o zaměstnání se zrakovým postižením mohou využít k získání dovedností pro lepší pracovní uplatnění tyto služby:

  • individuální podporu v oblasti hledání zaměstnání, orientaci v nabídkách práce, oslovení zaměstnavatele, přípravu na výběrové řízení, pomoc při sestavování motivačního dopisu, strukturovaného životopisu, sestavení profesního profilu apod.
  • společná setkání klientů hledajících zaměstnání, výměna zkušeností, nácvik asertivity, nácvik dovedností vedoucích k posílení samostatnosti
  • jednorázová setkání, vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností, komunikační kurzy, exkurze u zaměstnavatele
  • pravidelné kurzy – anglického jazyka, německého jazyka pro začátečníky i pokročilé
  • zprostředkování počítačových kurzů
  • podporu při oslovování zaměstnavatele a při uzavírání pracovní smlouvy
  • pracovní asistenci u zaměstnavatele v rozsahu 20 hodin
  • zprostředkování ostatních služeb TyfloCentra Olomouc a návazných služeb (Tyfloservis, Tyflopomůcky, SONS)

V případě potřeby můžeme zaměstnavatelům nabídnout konzultace podmínek, výhod i zákonných opatření týkajících se zaměstnávání pracovníků se zrakovým postižením.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.