Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

 

logo - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Název projektu:
Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

Cílová skupina projektu:
Osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace, především osoby s těžkým zrakovým postižením

Působnost projektu:
Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu:

Cílem projektu je průběžné odstraňování architektonických a dopravních bariér osobám se zrakovým postižením, které zvládají prostorovou orientaci a pohybují se po městě samostatně, a tím vytvářet podmínky pro jejich bezpečný a samostatný pohyb, eliminovat vznikající překážky, zajišťovat funkčnost akustických prvků, pomocí kterých se orientují, a řešit problémy v lokalitách, ve kterých se pohybují. Dále sledování nových výstaveb a rekonstrukcí veřejných prostranství, komunikací a budov, aby bylo pamatováno na potřeby nevidomých a slabozrakých uživatelů, a to v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Cílem projektu je také zmapování aktuálních akustických prvků v krajském městě Olomouc, jejichž počet se za poslední roky vlivem rekonstrukcí a nových výstaveb budov určených veřejnosti významně zvýšil. A následně vytvoření jejich seznamu v Braillově písmu pro nevidomé a ve zvětšeném písmu pro těžce slabozraké.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude pracovníkem bariér provedeno zmapování aktuálních funkčních akustických prvků v krajském městě Olomouci. Jedná se především o orientační hlasové majáčky, akustické majáčky, elektronické panely a zařízení s hlasovým výstupem (odjezdové panely dopravců, inteligentní zastávky), ozvučené bankomaty, železniční přejezdy s akustickou signalizací pro nevidomé, křižovatky a přechody pro chodce s akustickou signalizací na dálkové ovládání. Následně bude vytvořen seznam akustických prvků v Braillově písmu pro nevidomé a ve zvětšeném písmu pro těžce slabozraké. Seznam bude vyhotoven v počtu 50 ks v Braillově písmu a v počtu 50 ks ve zvětšeném písmu.

Jednotlivé výtisky budou umístěny v regionálních střediscích TyfloCentra Olomouc, organizacích poskytujících služby nevidomým a slabozrakým (SONS, Tyfloservis, Tyflopomůcky), dále budou nabízeny zájemcům z řad nevidomých a slabozrakých, kteří v krajském městě žijí nebo jej pravidelně či občas navštěvují a seznam při svém samostatném pohybu využijí.

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.