Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji

Loga projektu

NÁZEV PROJEKTU: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00015
Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2012
Celkové náklady v Kč: 323 031 949,00
Výše dotace ESF: 274 577 156,65
Výše dotace ze státního rozpočtu: 48 454 792,35
Podíl Olomouckého kraje: 0,00

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení příjemce dotace bylo podepsáno dne 6. 10. 2008.

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.

Hlavním cílem projektu je napomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Zejména pak umožnit těmto skupinám osob jejich návrat či vstup na trh práce, udržení se na trhu práce, případně jim umožnit přístup ke službám, které návrat či vstup na trh práce umožňují.

Projekt se zaměřuje na následující sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • podpora samostatného bydlení,
 • azylové domy pro muže a ženy,
 • azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi,
 • domy na půli cesty,
 • intervenční centra,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (věk 15 – 26 let),
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • terénní programy,
 • sociální rehabilitace,
 • raná péče.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.
—————————————
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s
Individuální projekt Olomouckého kraje
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji

Služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnatelnosti zrakově post. v rámci projektu

Služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnatelnosti zrakově postižených
Ve čtyřech regionálních střediscích TC Olomouc (Přerov, Prostějov, Šumperk, Olomouc) jsou realizovány  činnosti, jejichž posláním je podpořit připravenost těžce zrakově postižených občanů pro běžný trh práce a vyhledat jim vhodné zaměstnání.

Uchazeči o zaměstnání se zrakovým postižením mohou využít k získání dovedností pro lepší pracovní uplatnění tyto služby:

 • individuální podporu v oblasti hledání zaměstnání, orientaci v nabídkách práce, oslovení zaměstnavatele, přípravu na výběrové řízení, pomoc při sestavování motivačního dopisu, strukturovaného životopisu, sestavení profesního profilu apod.
 • společná setkání klientů hledajících zaměstnání, výměna zkušeností, nácvik asertivity, nácvik dovedností vedoucích k posílení samostatnosti
 • jednorázová setkání, vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností, komunikační kurzy, exkurze u zaměstnavatele
 • pravidelné kurzy – anglického jazyka, německého jazyka pro začátečníky i pokročilé
 • zprostředkování počítačových kurzů
 • podporu při oslovování zaměstnavatele a při uzavírání pracovní smlouvy
 • pracovní asistenci u zaměstnavatele v rozsahu 20 hodin
 • zprostředkování ostatních služeb TyfloCentra Olomouc a návazných služeb (Tyfloservis, Tyflopomůcky, SONS)

V případě potřeby můžeme zaměstnavatelům nabídnout konzultace podmínek, výhod i zákonných opatření týkajících se zaměstnávání pracovníků se zrakovým postižením.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.